NIKLOVÁ HUTA n.p. Sereď

Niklová huta n.p. Sereď

Z histórie podniku

Ostali sme v tom sami

Objekt NIKLOVEJ HUTY v súčasnosti

Niklová huta v Seredi bola budovaná od roku 1961 a v čase najväčšej slávy zamestnávala 1400 zamestnancov. Posledná niklová ruda bola spracovaná v roku 1992 a národný podnik NHS bol daný do likvidácie.

Následne bol rozsiahly areál vtedy už bývalej NHS rozpredaný súkromným vlastníkom. Skupovali najmä výrobné haly, ktoré si však k ďalšiemu využitiu vyžadovali výrazné prerábky a modernizáciu.

Takmer všetky haly sú dnes využité, až na hlavnú dominantu – budovu bývalej „mlynice“, ktorá spolu so 100 metrov vysokým komínom, je dominantou bývalej NHS viditeľnou aj z rýchlostnej komunikácie R1.

Ďalšou dominantou viditeľnou už na prvý pohľad, je skládka lúženca, ako odpadu po výrobe niklu. Ide o asi 5 MILIÓNOV ton jemného prášku, ktorý je pri veternom počasí masívne rozfukovanýv smere vetra, veľa krát priemo na obec Dolná Streda a mesto Sereď.

Ľubomír Veselický / 11. OKT 2022 /   Vyhlásenie ministra životného prostredia Jána Budaja po osobnej obhliadke haldy polymetalického prachu nazývaného „lúženec“ zneli 3. 7. 2020 takto:

„Budem sa pýtať Inšpekcie životného prostredia nášho právneho oddelenia ako  ďalej postupovať  voči správcom alebo majiteľom skládky. Nie je možné, aby bola otvorená na ľubovoľnom počte. V poriadku ak je tu povolenie ťažby, tak nech sa odohráva ťažba,  a vôbec nie je potrebné, aby z toho bolo také množstvo prachu.   Je trestuhodné, že doteraz Inšpekcia životného prostredia nemala aktívny plán sanácie tejto skládky, však trebárs máme nástroje aj pokuty a máme aj nástroje  rozhodnutia. Rozhodnutia ministerstva, alebo rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného  prostredia  no a potom nad tým všetkým samozrejme zákon, ktorý je na úrovni ústavného  zákona o ochrane zdravia a o ochrane životného prostredia .V žiadnom prípade sa nemožno k tejto skládke chovať ako doteraz. Budem sa snažiť, aby táto prax skončila.“ 

Prvá otázka v mojom liste zo 17.5.2022 adresovaného pánovi ministrovi znela:

1/ Aký bol postup Ministerstva životného  prostredia  voči správcovi  a majiteľovi skládky?

Z prílohy k odpovedi Jána Budaja datovanej 14. 9. 2022 vyplýva, že Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia vykonal  na základe podnetu z 15. 5. 2020 kontrolu 30. 7. 2020 a 9. 9. 2020. Počas kontroly nebola na skládke vykonávaná žiadna činnosť. Citujem: „V žiadosti Mesta Sereď o vykonanie kontroly je uvedený ako kritický deň, kedy dochádzalo k nadmernej prašnosti, 11. máj 2020. Kontrolovaný subjekt preukázal evidenčné listy zakrápania vodou s tým, že v  uvedený deň zakrápanie bolo vykonávané. Rýchlosť vetra, ktorú prevádzkovateľ meria a tiež zapisuje bola v danej lokalite cca 100 km/hod. Je možné, že pri tejto rýchlosti vetra, prípadne jeho  náhlych zmenách nebolo účinné a prašnosť vznikla.“

Moja poznámka. Kontrolovať ako bolo na skládke po 2 a pol mesiaci od oznámenia prášenia   síce možné je, ale hodnota  kontroly je v takom prípade nulová. To je tak, ako keby dopravní policajti išli merať rýchlosť konkrétneho vozidla, ktoré po ceste prešlo pred mesiacom. Z obsahu odpovede je jasné, že aj keď bolo kropenie spustené, pri tej rýchlosti vetra nebolo účinné a skládka prášila. A teraz trochu humoru. V rozhodnutí Mesta Sereď  o správnom delikte Privéefina s.r.o., zastúpenej konateľom spoločnosti Ing. Petrom Horečným z 27. 9. 2021  je na piatej strane uvedené toto: „Do zápisnice z ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním zo dňa 05.06.2018 vedúci prevádzky uviedol dôvody vznikajúcej prašnosti a to informáciu o skutočnosti, že  z dôvodu bezpečnosti muselo byť demontované odprašovacie zariadenie, a že nové zariadenie k dispozícii nie je.“ Inak povedané. Podľa evidencie 11. mája 2020 bolo kropenie spustené a takto to kontrolujúci pracovník Odboru inšpekcie ochrany ovzdušia zaprotokoloval. Keby sa bol unúval na haldu, zistil by, že žiadne vodovodné potrubie tam nie je a evidencia je vedená formálne.

Prvá strana prílohy k listu ministra v piatom odseku hovorí, že podľa evidenčných listov zakrápania vodou bolo v uvedený deň (11. 5. 2020)  vykonávané zakrápanie.  Otázkou je,  cez aké potrubie voda tiekla, keď 5. 6. 2018 uviedol vedúci prevádzky do  zápisnice, že staré odprašovacie zariadenie bolo demontované a nové k dispozícii nie je. V rozhodnutí Mesta Sereď je totiž na strane 7 uvedené, že :“ V súčasnosti je skládka bez zabezpečenia skrápacím zariadením, čo je v rozpore s bodom č. 4 územného rozhodnutia. Vlastník skládky predloží v požadovanom stanovisku aj návrh opatrení, ktorými zabezpečí splnenie tejto podmienky.“ Príloha listu ministra obsahuje aj túto vetu: „Za účelom plnenia tohto opatrenia počas ťažby /rozumej elimináciu sekundárnej prašnosti znečisťovania ovzdušia/ prevádzkovateľ t. č. využíva mobilné čerpadlo a sadu požiarnych hadíc. Zdrojom vody, ktorá sa využíva na zavlažovanie je prírodný bazén (vodná nádrž) umiestnený v rámci areálu skládky lúženca o približných rozmeroch 50 m x 10 m x 4 m.“ Kontrolný záznam neobsahuje informáciu, že kontrolnej  skupine bolo fyzicky preukázané mobilné čerpadlo s hadicami a voda v prírodnom bazéne. Zasa si kladiem otázku, čo ten kontrolór kontroloval. Zdrojom vody pre prírodný bazén je totiž iba dažďová voda. Ak dva – tri mesiace priadne nezaprší, akú vodu potom čerpá to mobilné čerpadlo?

Druhá otázka v  liste zo 17.5.2022 znela:

2/ Aký aktívny plán sanácie tejto skládky lúženca navrhli pracovníci Inšpekcie životného prostredia?

Odpoveď:

K bodu 2 listu č. 161807/2022 zo dňa 17.5.2022 podpísaným zástupcom primátora mesta Sereď  Ľubomírom Veselickým OIOO (Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia)  Bratislava konštatuje, že podľa zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov inšpekcia nemá priame kompetencie vo veci sanácie skládky, môže byť iba poradným orgánom pre povoľujúce orgány, aby boli pri sanácii dodržiavané ustanovenia zákona o ovzduší.

Moja poznámka. Čo povedal pán minister? Citujem: „Je trestuhodné, že doteraz Inšpekcia životného prostredia nemala aktívny plán sanácie tejto skládky, však trebárs máme nástroje aj pokuty a  máme aj nástroje  rozhodnutia.“ V odpovedi na prvej strane v odseku 5 ale pán Budaj píše, že inšpekcia nemá priame kompetencie vo veci sanácie odpadov. Ak je  pravda toto, potom musím konštatovať, že pán minister Ján Budaj v čase svojho vyjadrenia pre média 3. 7. 2020 kompetencie inšpekcie, ktorú riadi od 22. marca 2020 ešte nepoznal.

Tretia otázka z  listu zo 17.5.2022 znela:

3/ Kedy začne Ministerstvo životného prostredia SR a pracovníci jeho rezortu riešiť likvidáciu skládky lúženca?

Odpoveď na túto otázku je na prvej strane listu ministra v 6. odseku.

Citujem: „Skládka je evidovaná v Informačnom systéme enviromentálnych záťaží ako GA (010) / Sereď – Niklová huta – skládka lúženca. Na lokalite nezačalo konanie o určení povinnej osoby za odstránenie znečistenia podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku enviromentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak nie je možné určiť pôvodcu alebo právneho nástupcu pôvodcu, okresný úrad v sídle kraja, ktorý konanie vedie, ho zastaví a povinnosť zabezpečiť konanie povinností povinnej osoby prechádza na štát.

Moja poznámka. Na lokalite teda konanie o určení povinnej osoby za odstránenie znečistenia nezačalo.  Škoda, že pán minister neodpovedal, prečo nezačalo.  Čo má ale znamenať  zmienka o nemožnosti určiť pôvodcu alebo právneho nástupcu pôvodcu? Veď primátor Martin Tomčányi v piatok 3. 7. 2020 popoludní odovzdal Jánovi Budajovi do rúk zväzok dokumentov, ktoré preukazujú kroky mesta v probléme „lúženec“. Materiály obsahujú aj fotokópiu kúpnej zmluvy, ktorú podpísal konateľ spoločnosti ABH –BEL spol. s  r.o. Ing. Peter Horečný. Na piatej strane zmluvy je uvedené, že „ Predávajúci berie na vedomie, že je povinný strpieť manipuláciu kupujúceho s lúžencom, ktoré je predmetom prevodu vlastníckeho práva, na pozemkoch kde sa lúženec nachádza, pričom sa kupujúci zaväzuje, že svoju činnosť bude organizovať tak, aby v maximálne možnej miere skrátil dobu konečného odstránenia haldy lúženca stanovenú na dobu max. 20 rokov.“

Spoločnosti vlastniace haldu sa menili niekoľkokrát. Aktuálne ju vlastní spoločnosť Privéefina s. r. o. Podľa  údajov zverejnených v obchodnom  registri je  od 24. 07. 2010  konateľom spoločnosti  Ing. Peter Horečný. Aby nedošlo k omylu. Nie je to menovec Ing. Petra Horečného, ktorý podpisoval zmluvu o nadobudnutí vlastníckych  práv k lúžencu. Je to stále tá istá osoba. A NÁŠ ČLOVEK vo všetkých režimoch.

V utorok 13. 9. 2022 prerokovali poslanci MsZ v Seredi návrh na schválenie splátkového kalendára  pre žiadateľa Privéefina s. r. o. Bratislava. V dôvodovej správe je uvedené:  Dňa 04.08.2022 mesto Sereď doručilo spoločnosti Privéefina s. r. o., IČO: 36 869 074, so sídlom Mudroňova 26, 811 03 Bratislava výzvu na uhradenie dlžnej sumy vo výške 20.000,- €, slovom dvadsaťtisíc eur. Dlh tejto spoločnosti voči mestu vznikol neuhradením pokuty podľa rozhodnutia o správnom delikte č. 2379/ÚPaSP406/2019, 8182/22659 ÚPaSP 137/2021 zo dňa 27.09.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 03. 2022. Uvedeným rozhodnutím stavebný úrad uložil spoločnosti Privéefina s. r. o. Bratislava pokutu podľa § 106 ods. 3 písm. a) stavebného zákona vo výške 20.000,- €, slovom dvadsať tisíc eur. Podľa § 16 ods. 9 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Sereď mesto môže dlžníkovi, ktorý svoj dlh písomne uznal, čo do dôvodu a výšky, povoliť primerané splátky dlhu. O povolení splátok dlhu, ktorý je nad 5 000 € rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Dlžník doručil na mesto dňa 24.08.2022 svoju žiadosť, v ktorej žiada o splátkový kalendár v mesačných splátkach, počnúc dňom 25.10.2020, vždy k 25. v mesiaci vo výške 1.750 eur až do úplného vyrovnania predmetnej dlžoby 20.000 eur. Dlžníkom podpísaný splátkový kalendár schválený poslancami mesta do 10. 10. 2022 mestu doručený nebol. Prvá splátka na účet mesta má prísť 25. 10. 2022.

Môj záver.

Halda lúženca nezmizne ani za sto rokov. Tak ako sa štát v roku 1963 nepýtal Seredčanov, či fabriku za humnami mať chcú, nepýtal sa ich ani v roku 1994, či súhlasia s odpredajom lúženca  ako trvalého  zdroja znečistenia ovzdušia. Vlastníci lúžencom zasypaných pozemkov s rozlohou 36 ha môžu o náhrade iba snívať. Koľko ťažkých kovov je v prvej vodonosnej vrstve pod lúžencom netušíme. Teóriou ostali slová ministra J. Budaja: „Aktívni občania môžu pomôcť vyriešiť problémy, pred ktorými všetci pchali 30 rokov hlavu do piesku. Často, keď ideme proti odpadom a environmentálnym skládkam, ideme proti silným záujmom a pripraveným kšeftom. A môžeme to dosiahnuť, len keď nám občania prejavia podporu.“ 

Realita? Dve petície CHCEM ŽIŤ V ČISTEJ KRAJINE a Z ČIERNEJ NA ZELENÚ  zapadli na Ministerstve životného prostredia prachom.

Ako ďalej?

Mesto môže vlastníka  skládky iba kontrolovať a vydávať rozhodnutia o pokutách pri zistení neplnenia opatrení na ochranu ovzdušia. Prečo je  6,5 milióna ton lúženca malý a nie stredný zdroj znečistenia je na inú diskusiu.

Posledná veta z listu Jána Budaja znie: „Chcem Vás ale ubezpečiť, že  ministerstvo robí všetko pre  to, aby bola problematika odstraňovania zdrojov znečistenia na území Slovenskej republiky vyriešená čo najskôr.“

Pri čítaní slov „všetko pre to“ mám silný pocit, že toho doteraz až tak veľa nebolo.

 

PRÍLOHY:

List_J_Budaja_1. strana

List_J_Budaja_2. strana

1_str. prílohy

2_str. prílohy

3_str. prílohy

 

zdroj: Mesto Sereď

39 Responses

 1. Ved to bolo jasne hned od zaciatku, ked tu minister bol ako to dopadne. Urobil si pri halde fotku. Peknu s rukami vo vackoch. A zhasla fajka.

 2. Neschopní, nič nevediaci a neochotní politici, ktorí vyžierajú naše dane a náš štát. Jednoducho paraziti.

 3. OCET 12. októbra 2022, 18:16
  Ved ten bordel vznikol prave ze za Ruska. Komousi to tak naplanovali, ze sa to bude sypat hned vedla do chotara.

 4. Je divné, že mestu nevadí, že je to už 4 roky bez kropenia. Veď si vedenie mesta nasralo samé do huby, že vedeli o tom ale nič pre občanov neurobilo (jedine z nich debilov) Teraz blogér priznal, že aj on na čele so šéfom sú neschopáci a išlo im posledné volebné obdobie len o ich prospech. Gratulujem mestský pisálek, aj tvoja petícia stála za hovno, tak ako tvoja práca pre občanov mesta

 5. Po komunistoch nastúpila špinavá zlodejska banda na tribúne stál Budaj a Knažko a teraz je nám ťažko. No a teraz sme v tom sami. Nebude dlho trvať odpad z bývalej dimitrovky kontaminuje zdroj najlepšej pitnej vody hádam v celej Európe a nikoho to zrejme nesere. Luženec tu bude naveky.

 6. Tú skládku nikto nezlikviduje len tak a to z jednoduchých dôvodov. Ak by sa začala likvidovať kam by sa to vyvážalo? Áno luženec obsahuje veľa železa ale nikto ho nebude ťažiť lebo ten proces extrakcie je nerentabilný. A tá halda je skutočne halda materiálu 6500000 ton. Ak by denne odviezly 20 kamión (cca.500t), tak odviezť všetko by trvalo viac ako 50 rokov. A premávajúce autá po halde a dennodenná ťažba by navýšila tú prašnosť niekoľkonásobne.

 7. Prečo sa tá skládka nemôže prekrať igelitom, fóliou ? Nepresakovala by pri dažďoch voda zo skládky do podzemnej vody a zároveň by sa absolútne eliminovala prašnosť. Ak dokážu pokryť celé hektáre fóliovníkov, nie je možné prekryť aspoň jednou vrstvou tento kopec ?

 8. Keď som v októbri 2022 napísal článok „Ostali sme v tom sami“, nepredpokladal som rýchly spád udalostí, ktoré nasledovali. Ján Budaj bol za ministra životného prostredia vymenovaný 21. 3. 2020 a 15. 12. 2022 vyslovil parlament nedôveru celej vláde. Na stoličke ministra bol teda dva roky a deväť mesiacov. Ako člen vlády a šéf ministerstva neurobil pri riešení likvidácie lúženca ani čiarku. Navyše vyskakujú nové kauzy, ktoré zbabral.
  https://dorcak.blog.pravda.sk/2023/06/22/ako-nas-budaj-okradol-o-takmer-600-000-eur/

 9. Anonym 4. augusta 2023, 18:55!
  Vieš o tom makový prd a iba opakuješ Majkovu bájku. Ale to, že Budaj vo veci nášho lúženca neurobil ani „f“ je fakt. K tomu sa samozrejme nevyjadruješ. Lebo aj o tom vieš makové.

 10. Pocas Budajovho ministrovania podala Europska komisia zalobu na SR za neplnenie povinnosti v oblasti likvidacie odpadov. Ta zaloba je podana, proces konania voci SR bezi. To su tie mnohorocne vynimky, ktore ministerstvo udeluje velkym znecistovatelom. Bohati podnikatelia sa dohodnu s kazdym ministrom, ocividne. Budaj to nezacal a nesposobil, ale ani s tym nic neurobil. Ako ani s luzencom. Je lahke vyjadrovat sa k veciam bez zodpovednosti.To vie kazdy kazat ako farar v kostole. Len ked potom taky vecny kritik pride do funkcie, tak sa zbada, ze to nie je take jednoduche. Cim menej toho clovek o probleme vie, tym lahsie sa mu robi nazor na to, ze co s tym treba robit 🙂 To nepohnutie s luzencom za viac nez dva roky v ministerskej pozicii, to hovori za vela. Ze je jedno, ci je tam toho kamos alebo oneho kamos. Problemom je, ze ten luzenec skratka nie je kam odviezt. Kde by na to kyvli, ze si to u seba nechaju vysypat?

 11. Akože Budaj nič s lúžencom neurobil? Veď sa na tej kope odfotil, do psej matere.

 12. Prd vieš aj ty a ty čo si urobil v tvojej funkcií len si sa chodil nazrat na všetky podujatia zadarmo aj s bruchom

 13. Ľubomír Veselický 4. augusta 2023, 20:25 – Majkova bajka? Lubos, uz si moralne v takej zumpe, ze uz odmietas realitu?

  Tak obcanom napis Tvoj pohlad, ked fakty nazyvas bajkou…

 14. Presne tak p.Veselicky,ten stbacky vsivavec nepohol ani prstom aby nieco zacal aktivovat ohladne skladky luzenca,mozno treba zavolat skladkovu kralovnu ta ma velke skusenosti.

 15. Ľubomír Veselický 4. augusta 2023, 20:25 – a este jedna „drobnost“- parazitoval si na SOL pred Tvojim zvolenim do funkcie.

  Parazitoval si na funkcii, nejake neopravnene vyhody si musel vratit. Zial, nie vsetky.

  Parazitoval si na mestskych novinach a to dlhe roky.

  A parazitujes na mestskych novinach a SOL aj dnes.

  A teraz sem bez ZAPLATENIA das link na politicku reklamu ?

  Kde beries tu drzost? Nehanbis sa Lubos?
  Pockam do zajtrajsej nedele vecera, ci ma ohlasis – ak chces niekoho podporovat,zaplat mu to a NEROB VSETKO NA NAKLADY INYCH !!

 16. Anonym 6. augusta 2023, 12:16!
  Internetové noviny SeredOnLine sa rozhodnutím jeho vlastníka Miloša Majka svojmu pôvodnému zámeru spreneverili.
  Na začiatku som do vienka SOL napísal aj toto:
  Nezávislosť vnímame ako možnosť uverejňovať vlastné názory bez ohľadu na názor tých, čo dnes rozhodujú o veciach verejných a teda o nás samotných.
  Dnes je možnosť uverejňovania vlastných názorov prísne sledovaná a povolená iba vlastníkom média. Preto každý komentár, ktorý sa mu nepáči, vymazáva.
  V UPOZORNENÍ je uvedené, že „Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.“
  Má to svoju príčinu, lebo „Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
  Toto znamená, že IP adresa každého anonymného odosielateľa príspevku do diskusie je M. Majkovi známa. Všetci sme teda nedobrovoľne jeho rukojemníkmi a teda aj vydierateľní.
  Pre mňa je najveselšou informáciou v UPOZORNENIACH táto:
  Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
  Som jediným autorom článkov s kritickým pohľadom na veci, ktoré sa týkajú Serede, zverejnené na SOL. Nie preto, že ich sem posielam, ale preto, lebo sú redakciou SOL preberané z webovej stránky mesta Sereď. Na jednej strane to zvyšuje návštevnosť SOL a na strane druhej Majkovi robí dobre, keď na moju adresu, a stalo sa, že spomenutí boli aj moji zosnulí rodičia, posielajú niektorí anonymní autori urážky a nadávky rôzneho kalibru.
  Preto tvrdím, že žiadne médium sa oprávnene nemôže označovať ako nezávislé. Ani SOL.

 17. Ľubomír Veselický 6. augusta 2023, 16:12 – jediny,kto sa spreneveril a to dokonca vlastnemu textu, si Ty Lubos.

  Urobil si to za prachy, Tvoj vlastnik si s Tebou poutieral asi aj topanky…

  To som ja odmietol a nezavislost novin som zachoval napriek ponukam na predaj novin, napriek ponuke zablokovat diskusiu pod clankami o meste a byt milionarom, napriek ignorovaniu novin samospravou a napriek podpalenemu autu na objednavku s cielom mojho zastrasenia.

  S ostatnymi informaciami cakam, ci sa dnes ozves ohladom predchadzajuceho prispevku.

 18. O primatorom Tomcanyim NEZAKONNE urcenych a Mestom Sered vyplacanych odmenach vtedy zastupcovi primatora Veselickemu su fakty tu:

  http://archiv.seredonline.sk/nezakonne-odmeny-pre-viceprimatora/index.html

  a tu:

  http://www.seredonline.sk/2022/11/15/rokovanie-msz-v-seredi-bez-prestavky-je-podla-aktualneho-predsedajuceho-veselickeho-v-zaujme-poslancov-lebo-im-obschnu-chlebicky/

  tu:
  http://www.seredonline.sk/2019/10/03/ako-mesto-reagovalo-na-vysledky-kontroly-ohladne-platu-zastupcu-primatora-pytal-sa-michal-hanus/

  ale nielen na SOL, ale aj tu:

  https://zivot.pluska.sk/reportaze/divne-platy-seredi-viceprimatorovi-hrozi-bude-vracat-150-tisic-eur

  a tiez v dalsich clankoch dohladatelnych v archive SOL.

  Lubosovi sa nepacila „reklama,ktoru mu robim na SOL“.

  Citajte tu:

  http://www.seredonline.sk/2019/10/03/za-tu-reklamu-ktoru-mi-robis-tebe-nie-hovori-viceprimator-veselicky-ktory-vsak-nemal-problem-prijat-takmer-150-000-eur-vyplatenych-s-porusenim-zakona/

  A Veselicky asi desat rokov nedvbihal SLUZOBNY MOBIL cez PRACOVNU DOBU napriek tomu, ze mu komunikaciu s mediami ukladala PRACOVNA NAPLN !!

  Viac tu: https://www.youtube.com/watch?v=1ad1H6ifguU

  Neplnil si povinnosti, no jeho sef primator mesta Tomcanyi to ignoroval. Lebomu to vyhovovalo?

  A Lubos nebol rad ani otazkam v kancelarii:

  https://www.youtube.com/watch?v=QyRaix0cxc0&t=22s

  A este k nezakonne vyplacanym odmenam – to netvrdimemy, ale zistenia z kontroly vykonanej hlavnou kontrolorkou mesta:

  https://www.youtube.com/watch?v=XJpGSQAasYE

  Kazdopadne Lubos, minulost nevymazes.

 19. Tu je druhý vymazaný komentár, na ktorý som reagoval o 16:12 hod. .

  „Anonym 6. augusta 2023, 12:16 Vidite p.Veselicky ked Vam dam za pravdu v tejto veci,tento akoze novinar zmaze koment,aj ked tam nie je ziadny vulgarizmus.no nevadi aspon vieme,ze defacto je to jeho priznanie.“

  Článok Ostali sme v tom sami je o nečinnosti Jána Budaja ako ministra , ktorý na skládke lúženca 3. 7. 2020 iba táral. Vlastník SOL sa napriek tomu chronicky odbavuje na mojom odmeňovaní.

  Ale pridal aj ďalšiu bájku o záujme niekoho na kúpe novín.
  Nie mesto ale Miloš Majko dal písomnú žiadosť o spoluprácu s mestom. A urobil to preukázateľne dvakrát.
  15. 4. 2010 napísal a poslal primátorovi Vladimirovi Vranovičovi „Predloženie návrhu zmluvy s odôvodnením: „Účelom spolupráce sledujeme zvýšenie úrovne a garanciu rozsahu spravodajstva o meste Sereď poskytovaného v novinách.
  K spolupráci nedošlo.

  7. 11. 2011 poslal na adresu primátora mesta a poslancov MsZ „Žiadosť o spoluprácu“
  Citujem prvý odsek: „ Na základe takmer štvorročného aktívneho pôsobenia v oblasti šírenia informácií o dianí v meste Sereď si už po štvrtý krát dovoľujeme vedenie mesta a poslancov MsZ osloviť so žiadosťou o spoluprácu a s požiadavkou na podieľanie sa na nákladoch SeredOnLne.sk.“

  Asi nie je náhoda, že z archívu materiálov MsZ u 29. 11. 2011 bod č. 18 písm. F v programe zastupiteľstva pod názvom Žiadosť o spoluprácu – Majko DesignStudio je dnes tento materiál vymazaný. V materiáloch ale ostalo „Uznesenie č. 2242011 A. Berie na vedomie Žiadosť pána Miloša Majku doručenú na MsÚ v Seredi dňa 7.11. 2011, v ktorej žiada o finančný príspevok na prevádzku jeho nezávislých internetových novín seredonline.sk“

  Ďalšie klamstvo vyprodukoval Majko údajnou ponukou zablokovania diskusie pod článkami o meste. Nebola to ponuka na zablokovanie diskusie, ale podmienka zo strany mesta formulovaná v bode 2 článku VI. návrhu zmluvy o spolupráci takto:
  Dodávateľ sa zaväzuje, že k diskusiám k článkom, videám a záznamom z diskusií pri
  okrúhlom stole , ktoré budú predmetom tejto zmluvy, budú mať vstup do diskusie len prispievatelia registrovaní menom.

  Podpálenie auta M. Majku roku 2016 nebolo doteraz objasnené, aj napriek angažovanosti vtedy ešte opozičného politika a neskôr ministra ŽP Jána Budaja.
  Pozri : https://www.youtube.com/watch?v=UA1RfqgEsss
  Súvislosť podpálenia Majkovho auta s jeho bulvárnym prístupom k vtedajšiemu vedeniu mesta ostáva iba v polohe povestí a tak každý verí tomu, čomu veriť chce. K môjmu odmeňovaniu som sa vyjadril ešte v roku 2022. Poznám motív celého príbehu. Moje odmeny boli zámienkou na vyvolanie tlaku skupiny poslancov na primátora. S primátorom sme potom chodili na vypočúvanie príslušným orgánom, no po vypočutí nebolo vznesené žiadne obvinenie. Odmeny som si neurčoval ani nepodpisoval. Prijal som ich v dobrej viere. Ich doktrinálna definícia znie:
  Pojem odmena za vykonanú prácu sa v právnej teórii aj praxi používa ako súhrnný pojem pre všetky formy odmeny za vykonanú prácu bez ohľadu na to, v akom právnom vzťahu sa práca vykonáva. Odmena za prácu zahŕňa akékoľvek plnenia, ktoré fyzická osoba dostáva za vykonanú prácu, bez ohľadu na to, či je účastníkom pracovnoprávneho, občianskoprávneho či obchodnoprávneho vzťahu. Vo vyššie naznačenom širokom obsahovom rámci je odmenou za prácu nielen mzda, plat, ale aj odstupné, provízie, podiely na zisku, tantiémy, grafikácie a ďalšie formy.
  Ak niekto pri určovaní mojich odmien pochybil, ja som to nebol. Dnes ľutujem, že na mňa mesto nepodalo žalobu. Možno by som bol vysúdil viac, ako som údajne neoprávnene dostal.

 20. Keď niekto o sebe povie,som zavistlivy,som pomstichtivy,som neskutočne obmedzený,som len na peniaze,som nespravodlivý,a namyslam si bohvie čo,a nepretržite urážam ľudí,lebo majú inú mienku,tak si ľudia povedia,no však všetci sme nejaký,a ani ich to moc nezaujíma.Ale keď sa taký človek robí najmúdrejších,najcestnejším a chce určovať chod spoločnosti,tak skôr či neskôr narazí.

 21. Ľubomír Veselický 6. augusta 2023, 21:21 – k reakcii som sa Lubos dostal az teraz, nie si proste prioritou.

  V prvom rade – ak je zmazany nejaky komentar, PRIEMERNE INTELIGENTNY jedinec pochopi, ze bol dovod na jeho zmazanie. Mrzi ma, ze si z PREDMETNEJ KATEGORIE vypadol.

  Este raz sa zopakuje u Teba konanie odporujuce pravidlam diskusie, budes zmazany aj Ty. Verim ze v tejto casti si pochopil.

  Mimo standard sa odbavujes pravdepodobne Ty, ja som sa do diskusie zapojil na zaklade Tebou vlozenej reklamy na moje naklady – to je to Tvoje celozivotne parazitovanie na inych – s tym, ze som Ti ako obycajne dal sancu napravit, co si (ako obycajne) odignoroval a teda posral – nenapravil si.

  NEZAKONNE URCENIE a vyplacanie Tvojich odmien po dobu asi 8 rokov je fakt konstatovany v kontrole vykonanej hlavnou kontrolorkou.

  Ze vysetrovatelka „nevidela“ v takmer 150 000 Eur nezakonne vyplatenych z verejnych zdrojov TC, svedci o urovni OCTK a zle jazyky by mozno povedali, ze je za tym nieco ine. Ze by klientelizmus, korupcia, alebo snad nieco ine? Len sa pytam…

  Ponuky na kupenie SOL nie su bajkou, jednu si mi dal Ty osobne. Nehodi sa verejne pisat, co som Ti povedal. Dalsie dve som odmietol rovnako, aj ked nie tak trefne.

  Odmietol som aj obchodne ponuky obsahujuce pre mna neprijatelne podmienky chraniace anonymne zvolenych funkcionarov od otazok anonymnych obcanov v diskusii.

  Som rad, ze sam potvrdzujes fakt, ze som za peniaze nevymenil moznost obcanov pytat sa volenych funkcionarov v diskuii na spravu veci verejnych. A ze to bola podmienka mesta, ktore ju do zmluvy zapracovalo, s cim som JA NESUHLASIL.

  A tak som peniaze od mesta odmietol – vieme vsak, ze ine rovnako sukromne medium sa podvolilo a podvoluje sa viac ako desatrocie.

  Spreneveril si sa teda Ty nielen povodnemu zameru pri zakladani SOL, ale aj moralke a etike. Ty si tu podmienku akceptoval. Fuj, ze Ti neni hanba…

  „Zabudol“ si spomenut „drobnost“ v podobe zastupitelstvom odsuhlasenej dotacie na SOL, ktoru navrhol Tvoj „majitel a chlebodarca“ Tomcanyi so slovami, ze „ti ludia si to zasluzia“, ktoru som ale JA ODMIETOL, kedze jeho navrh nepresiel standardnym postupom. Ano, hovorim o Martinovi Tomcanyim, ktory pre SOL navrhol cca 100 000 Sk a poslanci jeho navrh ODSUHLASILI !!

  Co sa tyka OBJEDNAVKY PODPALENIA mojho auta pises – citujem:

  „Súvislosť podpálenia Majkovho auta s jeho bulvárnym prístupom k vtedajšiemu vedeniu mesta ostáva iba v polohe povestí a tak každý verí tomu, čomu veriť chce.“

  Lubos, asi nebudes pochvaleny za svoju prostorekost, ja v prispevku totiz slovom nepisem o vedeni mesta. Hovori sa tomu „trafena hus zagagala“?

  Ja by som si nieco take verejne tvrdit nedovolil – viem sice co citam vo vysetrovacom spise, no prezumpcia neviny musi platit v kazdom pripade.

  Pokial viem, tak v diskusii pod clankami niecov tej veci pisal iny diskutujuci – citujem:

  Pavol Kurbel 5. júna 2022, 20:17

  Z policajného prostredia viem, že v „policajnom spise“ sa má nachádzať informácia že podpálenie Majkovho auta objednal Tomčány. Túto informáciu som asi pred dvomi rokmi poskytol do zápisnice prokurátorovi Generálnej prokuratúri v Blave. To sú už vyslovene mafiánske praktiky.
  Takže kto má v sebe nenávisť? Majko?

  – – –

  Dalej znovu pises o odmenach a ich prijati v dobrej viere. Lubos, neplac, nespochybnujem Tvoju dobru vieru – skoda ze v danom case ste rovnako dobre neverili aj v inych pripadoch, napr. Tvojej kolegyne… Ak bude treba detaily, mozeme sa o nich bavit.

  Aj tak ale nie je podstatou veci Tvoje prijatie penazi, ale NEZAKONNE URCENA VYSKA odmeny – primator Tomcanyi nebol zakonom zmocneny, aby Ti vysku odmeny urcil.

  Ano, Ty si bol MESTOM VYZVANY PISOMNE, aby si vyplatene ODMENY VRATIL.

  Citujem:
  Dňa 05.08.2019 mesto Sereď doručilo zástupcovi primátora predžalobnú výzvu na vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov v celkovej výške 83 172,40 € v termíne do 31.12.2019, ktoré mu boli vyplatené ako plat viceprimátorovi za obdobie od 28.12.2010 do 31.01.2019″.

  Nieco Ti zrazali zo mzdy a nieco ste nasledne uhrali inak – pamatas ako? Ja ano, mozem pripomenut aj dalsimi linkami.

  Nateraz jeden:

  http://www.seredonline.sk/2020/02/13/primator-tomcanyi-stiahol-vyzvu-mesta-veselickemu-na-zaklade-ktorej-do-konca-roka-mali-byt-nezakonne-vyplatene-peniaze-veselickym-uz-vratene/

  Mesto zalobu nepodalo -podavat ju mal totiz ten,kto to sposobil. Parodia, ze?

  Ale mozem Ti pripomenut video, na ktorom trapne to chrapunstvo obhajujes na komisii.

  A ako ste to mali urobit, aby bol naplneny verejny zaujem a zakon?

  Lubos, Ty si mal Mestu Sered, teda nam obcanom vratit nezakonne Ti vyplatene odmeny a nahradu za mzdu za cas, kedy si sluzil „Tvojmu majitelovi“, si si mal vymahat od toho, kto porusil zakon.

  Jednoduchsie (lacnejsie?) ale asi bolo riesit nezakonnymi uzneseniami a takpovediac – po Tomcanyiovsky, ze?

  Este raz fuj Lubos, ze Ti nie je hanba…

  A na zaver – termin uplynul. Parazitom si bol, si a zrejme aj zostanes. Ziadam Ta, neskusaj uz parazitovat na SOL, aj moja trpezlivost a tolerancia ma hranice.

 22. Pán Veselický prečítala som články čo som našla o tých vašich odmenách.Akú špina hru ste to s bývalým primátorom na nás ľudí zahrali?Čo robila polícia????A čo vtedajší poslanci????

 23. Zdravím všetkých tzv. NEZÁVISLÝCH novinárov, ktorým je vzorom lady Tódová.

 24. Nie, 25.28
  To len vy dementi sa chytite hovna a rozmazavate ho. A potom sa cudujete, ze smrdite.