NIKLOVÁ HUTA n.p. Sereď

Niklová huta n.p. Sereď

Z histórie podniku

NIKLOVÁ HUTA n.p. Sereď

Táto webová stránka je neziskovým a nekomerčným projektom Múzea totality vyhotoveným v záujme zachovania maximálneho množstva informácií o bývalom závode Niklová huta v Seredi a „Niklovákoch“, ktorí v tomto národnom podniku pracovali. Na stránke sú použité najmä materiály poskytnuté bývalými zamestnancami n.p. NHS a sústredené v archíve Múzea totality.

Za mimoriadne aktívnu pomoc pri vytvorení tejto stránky ďakujeme aj pánovi Ľudovítovi Slovákovi zo Serede.

Za materiály ďakujeme ich autorom vo viere, že sme spoločne tým najhodnotnejším spôsobom prispeli k trvalému zachovaniu faktov a pamäti národa.

Už v priebehu 2. svetovej vojny, kedy bolo jasné, že Spojenci vyhrávajú na frontoch v celom svete, sa v Jalte dohodli na rozdelení sfér vplyvu vo svete a usporiadaní povojnovej Európy. Na základe týchto dohôd sa Československo dostalo do sféry vplyvu Sovietskeho zväzu. Spojené štáty americké vyhlásili tzv. Marshallov plán o pomoci vojnou zničeným európskym štátom. 

Tento plán však nebol Československom prijatý na základe čoho bolo na štáty pod vplyvom ZSSR uvalené embargo na dovoz farebných kovov, najmä niklu, kobaltu a hliníka. Tieto kovy boli z hľadiska rozvinutej hutníckej a strojárskej výroby pre Československo veľmi potrebné.

Výsledkom embarga na dovoz niklu i z nesocialistických štátov , nedostatkom zdrojov niklu v socialistických štátoch i v Československu ako i v rámci programu industrializácie Slovenska bolo vládou Československa v roku 1956 rozhodnuté postaviť závod na výrobu niklu v Seredi. Výstavba bola zaradená do plánu vládou sledovaných stavieb.

Stručne z histórie n.p. NIKLOVÁ HUTA

1961

Niklová huta Sereď bola zriadená ako národný podnik ku dňu 1. 1. 1961 listom č. j. 10/9965/60, vydanom Ministerstvom hutného priemyslu a rudných baní.

1962

Ako sa pracovalo v Niklovej hute n.p.

1963

1968

1989

Od 1. 1. 1989 sa NHS stala štátnym podnikom, začleneným pod priame riadenie Federálneho ministerstva hutníctva, strojárenstva a elektrotechniky. Od 1. 1. 1991 patrila pod Ministerstvo hospodárstva SR.

1993

Od 1. 7. 1993 bola NHS daná do likvidácie.

Fotografie z výstavby a prevádzky Niklovej huty v Seredi

Jozef Čambál na pracovisku

Historické videá o n.p. NIKLOVEJ HUTE Sereď

Pamätná doska
Revolučného odborového hnutia pri NHS

Revolučné odborové hnutie hralo v bývalej Niklovej huti na svoju dobu významnú úlohu. Zamestnanci ROH vnímali najmä cez dovolenky, ktorých sa so svojimi rodinami zúčastňovali a súťaže organizované ROH, v rámci jednotlivých prevádzok.
Táto dobová pamätná doska venovaná ROH pri NHS, sa viac ako tri desaťročia zachovala v kancelárii ZK ROH. Treba povedať, že nielen tento už historický kúsok sa v tejto kancelárii zachoval. Aj dnes pri vstúpení do kancelárie riaditeľa ZK ROH, človek akoby sa ocitol späť o takmer 40 rokov. Pôvodné podlahy, nábytok a dokonca aj Leninove spisy v poličkách. Jednoducho socializmus ako vyšitý. Riaditeľa Domu kutúry, Františka Čavojského, sme navštívili s úplne iným účelom, no neodišli sme naprázdno. Do zbierok Múzea totality venoval tento originálny dobový artefakt. Nábytok v kancelárii zostal.
Františkovi Čavojskému aj v mene bývalých Niklovákov spomínajúcich na fabriku, v ktorej poväčšine odrobili desiatky rokov, srdečne ďakujeme.

Brožúra k 25. výročiu Niklovej huty n.p. Sereď

Hotel Hutník Sereď

Po jednom z najvýznamnejších podnikov v meste Sereď bol pomenovaný aj hotel Hutník. Išlo o hotel nachádzajúci sa priamo pri hlavnej križovatke v meste s reštauráciou a kaviarňou na prízemí.

Cestovanie Niklovákov na dovolenky

Poznávačka Niklovákov do Rumunskej Cluji a Oradei v roku 1987

V roku 1987 sme sa spolu s Niklovákmi zúčastnili zájazdu po Rumunsku. Ak si dobre spomínam, boli to mestá Cluj-Napoca a Oradea.

Cestovali sme autobusom legendárnej značky KAROSA a to modelom ľudovo zvaným „Ešelka“, ktorý bol prioritne určený na zájazdy.

Pred 33 rokmi padol Berlínsky múr, jeden zo symbolov totality – fotografie Niklovákov v Západnom Berlíne

Práve toto bol neopísateľný a pre ľudí mimoriadne dojímavý moment, ktorý nám čo sme to zažili dodnes pripomína, že sloboda a demokracia vôbec nie sú samozrejmosťou a práve tieto pre človeka mimoriadne podstatné pojmy môžu byť veľmi krehké.

Rozhovor s pánom Jozefom Vaškom,

bývalým zamestnancom NHS

Expozícia v Múzeu totality venovaná n.p. NIKLOVÁ HUTA

Všetky artefakty týkajúce sa Niklovej huty nájdete v knižnici Múzea totality.

Objekt NIKLOVEJ HUTY v súčasnosti

Niklová huta v Seredi bola budovaná od roku 1961 a v čase najväčšej slávy zamestnávala 1400 zamestnancov. Posledná niklová ruda bola spracovaná v roku 1992 a národný podnik NHS bol daný do likvidácie.

Následne bol rozsiahly areál vtedy už bývalej NHS rozpredaný súkromným vlastníkom. Skupovali najmä výrobné haly, ktoré si však k ďalšiemu využitiu vyžadovali výrazné prerábky a modernizáciu.

Takmer všetky haly sú dnes využité, až na hlavnú dominantu – budovu bývalej „mlynice“, ktorá spolu so 100 metrov vysokým komínom, je dominantou bývalej NHS viditeľnou aj z rýchlostnej komunikácie R1.

Ďalšou dominantou viditeľnou už na prvý pohľad, je skládka lúženca, ako odpadu po výrobe niklu. Ide o asi 5 MILIÓNOV ton jemného prášku, ktorý je pri veternom počasí masívne rozfukovanýv smere vetra, veľa krát priemo na obec Dolná Streda a mesto Sereď.

Lúženec, odpad po bývalej NHS

Dokument RTVS o n.p. NIKLOVÁ HUTA

Historické videá o n.p. NIKLOVEJ HUTE Sereď